صفحه اصلی > ریاست > مدیر داخلی 

معرفی مدیر داخلی بیمارستان  

 
 
نام : مهدی
نام خانوادگی : نجفی
تاریخ تولد : 1361
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سنوات شغلی : 8 سال
سمت : مدیر داخلی بیمارستان
 تاریخ ابلاغ : 1390/10/10
 

 

سوابق اجرایی 
کارشناس ستاد گسترش شبکه بهداشت شهرستان بوانات استان فارس - 1386               
کارشناس ستاد - واحد بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت درمان شهرستان حاجی آباد - 1387                              
مسئول بخش تالاسمی شبکه بهداشت درمان شهرستان حاجی آباد - 1388 
مسئول نظارت بر آزمایشگاههای شبکه بهداشت درمان شهرستان حاجی آباد - 1389                                 
مسئول واحد امور دارویی و تجهیزات شبکه بهداشت درمان شهرستان حاجی آباد - 1390                                          
 
 
شرح وظایف          

  كسب خط مشی و برنامه كلی و دستورالعملهای اجرائی از رئيس بيمارستان

  نظارت به كار كاركنان و واحدهای تحت سرپرستی ، تنظيم برنامه و تقسيم كار و ايجاد هماهنگی بين فعاليت آنان

  انجام بررسيهای لازم در زمينه عمليات و فعاليت های امور مالي بيمارستان مربوطه

  نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات بمنظور حصول اطمينان
  از صحت اجرای برنامه های تنظيمی پيش بينی شده

  تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استاندارهای بيمارستانی

  انجام نظارت و رسيدگي های لازم به امور اداری ، تغذيه ، تأسيسات ، انبار و ساير واحدهای غير پزشكی بيمارستان مربوطه