سیستم اطلاعات بیمارستانی

 عملکرد سازمان پیچیده اي با بخش هاي متعدد مانند بیمارستان نیاز به دسترسی به اطلاعات دارد. اطلاعات ممکن
است مربوط به مراقبت از بیمار یا عملکرد خود بیمارستان باشد؛ لذا تفکیک بین اطلاعات مربوط به بیماران و اطلاعات
پاسخ داد.  مربوط به خود بیمارستان اهمیت دارد. این نیازها را می توان با سیستم اطلاعاتی بیمارستان
 عملکرد ویژه his
1. پشتیبانی از فعالیت هاي روزانه
2. پشتیبانی از برنامه ریزي و سازماندهی فعالیت هاي روزانه
3. پشتیبانی کنترل و اصلاح فعالیت هاي برنامه ریزي شده و هزینه هاي آن ها
4. پشتیبانی تحقیقات بالینی با استفاده از بانک اطلاعاتی سیستم اطلاعاتی بیمارستانی
 مفهوم his
سیستم اطلاعاتی که در آن اطلاعات در بانک اطلاعاتی به نحو جامعی ذخیره شده و از آن جا در زمان و مکان نیاز به
اطلاعات در فرم هاي ویژه در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد.
پشتیبانی از فعالیت هاي بیمارستانی در سطوح عملی، تاکتیکی و استراتژیک می باشد. به عبارت دیگر هدف
his استفاده از کامپیوتر ها و وسایل ارتباطی براي جمع آوري، ذخیره سازي، پردازش، بازخوانی و برقراري
ارتباط بین مراقبت بیمار با اطلاعات اداري در تمام فعالیت هاي بیمارستانی و برآوردن نیازهاي تمام مصرف کنندگان
مجاز سیستم می باشد.
 دو هدف مهمhis در بیمارستان هاي دانشگاه عبارت است از:
- پشتیبانی از تحقیق
- پشتیبانی از آموزش
اهدافhis در ایران
از آن جا که بیمارستان هاي آموزشی و غیرآموزشی تحت نظارت دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور هستند بنابراین
بخش اعظم ارائه خدمات بهداشتی – درمانی را بر عهده دارند و با در نظر گرفتن ارزش افزوده اي که استفاده از
سیستم مذکور در امور بهداشت و درمان کشور دارد، لازم است بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی کشور طی
یک برنامه زمانبندي شده به این سیستم مجهز شوند. 

 

لذا براي دستیابی به نیازهاي فوق الذکرhis باید شامل امکانات زیر باشد:
1. وسیله اي براي ارتباط و ذخیره اطلاعات
2. امکانات ورود اطلاعات به بانک اطلاعاتی یا بازخوانی و اصلاح اطلاعات
3. امکاناتی براي دسترسی مصرف کنندگان به سیستم
زیرسیستم هاي
his
ساختار زیر سیستم هاي مختلف یک سیستم اطلاعاتی بیمارستانی به شرح ذیل است:
1. بیمار در مرکز
2. تشخیص و درمان
3. ثبت فعالیت هاي پزشکی
4. حسابداري
5. شناسایی و ثبت نام بیمار
6. آزمایشگاه
7. رادیولوژي
8. سیستم هاي اطلاعات تصویري
9. مدیریت اعمال پزشکی
10 . حسابداري بیماران بستري و سرپایی
11 . پرستاري
12 . برنامه ریزي و مدیریت لیست انتظار
13 . برنامه ریزي و ثبت نام به منظور بستري بیماران
14 . مدیریت پرسنلی
15 . انبارداري و کارپردازي و...
HIS قابلیت هاي
1. بر اساس استانداردها عمل می کند.
2. نه تنها هیچ تغییر اجباري در سیستم هاي دستی ایجاد نمی کند بلکه خود را با این سیستم ها مطابقت می
دهد.
3. بر اساس وقایع پزشکی عمل می کند و به چرخه حرکت بیمار وابسته نیست.
4. سیستم هاي کامپیوتري قدیمی را نگه می دارد و سبب ارتقاي آتی و بهبود آن ها می شود.
5. بهترین راه حل براي هماهنگی رده هاي مختلف کاري و واحدهاي مختلف را در بیمارستان ارائه می کند.
6. کل بخش ها و نظام بیمارستان را هماهنگ و منسجم می کند.
7. کیفیت تصمیم گیري بالینی و مدیریتی را بالا می برد.
his در بخش مدارك پزشکی
علاوه بر دارا بودن ویژگی هاي عمومی یک سیستم کامپیوتري مانند
HIS یک سیستم مدارك پزشکی در مجموعه
سرعت، قوت و صرفه جویی در نیروي انسانی و منابع مالی از مشخصات خاص دیگري نیز همچون موارد زیر باید
برخوردار باشد:
بهینه سازي رویه
üهاي موجود و ارائه راه حل هاي عمومی و استاندارد
ارائه روش هاي متمرکز بایگانی
üاعم از بستري، سرپایی و اورژانس
کاهش نقل و انتقالات فیزیکی پرونده ها و افراد
üدر سطح بیمارستان
حفاظت اطلاعات از دسترسی هاي ناخواسته و ارائه امکان تعیین
üحدود و اختیارات براي هر یک از کاربران
حذف مقدار قابل توجهی از فرم هاي کاغذي
üو دفاتر موجود و...
زیر سیستم هاي
his در بخش مدارك پزشکی
1. زیرسیستم مدیریت مدارك پزشکی
2. زیرسیستم پذیرش، ترخیص و نوبت دهی
3. زیرسیستم کدگذاري
4. زیرسیستم آمار و اطلاعات بیمارستانی
5. زیرسیستم بایگانی
زیرسیستم مدیریت مدارك پزشکی
وظیفه زیرسیستم مدیریت ، نظارت و سرپرستی بر کاربران سایر سیستم هاست.
امکانات زیرسیستم مدیریت
- تعریف کاربران مجاز زیرسیستم ها وتعیین رمز عبور آن ها
- تعریف حدود دستیابی کاربران مجاز به هر زیرسیستم
- اخذ گزارش نظارتی- کنترلی بر روي عملکرد کاربران زیر سیستم ها
- تعریف بخش هاي بیمارستان و اتاق هاي هر بخش
- تعریف تخت هاي هر اتاق بیمارستان
- تعریف پزشکان و پیراپزشکان بیمارستان
- تعریف بیمه هاي طرف قرارداد بیمارستان
(
ICD - تعریف کدهاي تشخیص بیماري (بر اساس 10
(
ICD 9 CM یا ICPM - تعریف کدهاي اقدامات جراحی، غیرجراحی و تشخیصی ( بر اساس
- تعریف کدهاي علل مرگ و میر
زیرسیستم پذیرش و ترخیص
عملیات مهم ورود اطلاعات به داخل سیستم از طریق این زیرسیستم صورت می پذیرد، به همین دلیل روش هاي
کنترل صحت ورود و ثبت اطلاعات در این زیرسیستم باید در بالاترین حد ممکن طراحی گردند.
توانایی زیرسیستم پذیرش و ترخیص
- شماره دهی خودکار به پرونده هاي بیماران جدید
(
Unit Number) - پذیرش مراجعات مکرر با شماره پرونده قبلی
- عدم پذیرش یک بیمار با شماره پرونده اي متفاوت
- امکان مشاهده و انتخاب سابقه بستري بیماران پیش از پذیرش
- چاپ فرم پذیرش توسط سیستم
- امکان پذیرش بیمار در تخت هاي خالی
- امکان جابجایی محل بستري بیماران
- جلوگیري از حذف اطلاعات ثبت شده و سوء استفاده از سیستم
- کنترل کامل بر عملکرد کاربران سیستم
- امکان بازگرداندن بیمار ترخیصی به وضعیت بستري
- امکان کنترل تسویه حساب مالی بیمار پیش از ترخیص
- امکان دریافت آمار و گزارش هاي متنوع از اطلاعات بیماران بستري و ترخیصی هر بخش و بیمارستان
زیرسیستم کدگذاري
هدف کلی ایجاد زیرسیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات بالینی مندرج در مدارك پزشکی بیماران بر اساس تشخیص
هاي بیماري و نوع اقدامات انجام گرفته براي بیمار می باشد.
توانایی زیرسیستم کدگذاري
- امکان کدگذاري پرونده هاي انتخابی
- امکان کدگذاري تشخیص هاي بیماري
- امکان کدگذاري اعمال جراحی و اقدامات تشخیصی
- امکان کدگذاري علل مرگ و میر
- امکان بازیابی مدارك پزشکی بیماران بر اساس هریک از کدهاي فوق
زیرسیستم آمار و اطلاعات بیمارستانی
در این زیرسیستم حاصل داده هاي گردآوري شده در بانک هاي اطلاعاتی سیستم مدارك پزشکی به تفکیک موضوع
و بر اساس آخرین استانداردهاي رایج بیمارستان هاي دانشگاهی ارائه می گردد.
توانایی زیرسیستم آمار
- گزارش و آمار بیماران بستري
- گزارش و آمار بیماران ترخیصی، انتقالی، فوتی
- گزارش مراجعات بر حسب نوع پذیرش
- گزارش عملکرد بخش هاي بستري
- گزارش عملکرد واحدهاي اتاق عمل و جراحی
- گزارش عملکرد پزشکان بیمارستان
زیرسیستم بایگانی
این زیرسیستم از قسمت هاي مهم نرم افزاري سیستم اطلاعاتی بیمارستانی می باشد و به علت افزایش مشکلات
بایگانی پزشکی این زیرسیستم طوري طراحی گردیده که قابل توسعه بوده و اعمال خط مشی هاي جدید در این
زیرسیستم به خوبی قابلیت انعطاف داشته باشد.
توانایی زیرسیستم بایگانی
- امکان خلاصه نویسی اطلاعات زایمان ها
- امکان خلاصه نویسی اطلاعات در موارد منجر به فوت
- امکان گزارش و برقراري ارتباط با سیستم بخش هاي بیمارستانی جهت کدگذاري
- امکان مشاهده خلاصه پرونده کدگذاري شده بیماران
- امکان انتقال پرونده بیماران ترخیصی به بایگانی
- امکان انتقال بخشی از اطلاعات به بایگانی راکد (بر روي رسانه هایی نظیر دیسکت نوري و نوار مغناطیسی)

امتیازدهی