صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > بستری عمومی 

معرفی بخش بستری عمومی بیمارستان 

این بخش همزمان با افتتاح بیمارستان در سال 1385 با تعداد 10 تخت مصوب شروع به فعالیت نمود . در بخش بستری عمومی بیماران مربوط به کیس اطفال ، داخلی ، جراحی عمومی ، جراحی زنان ، زنان و زایمان تحت درمان قرار می گیرند . لذا بخشهای داخلی، اطفال، جراحی عمومی و جراحی زنان و زنان و زایمان از یکدیگر مجزا نیستند و   پرسنل خدماتی نیز در تمامی بخشهای درمانی بیمارستان فعالیت داشته و به صورت مشترک تمامی بخشهای بیمارستان را پوشش می دهند و بخش پرسنل خدماتی مجزا ندارند .   

 


   

نام : فاطمه

نام خانوادگی : شهسواری

تاریخ : 1362

مدرک تحصیلی : کارشناس

رشته تحصیلی : پرستاری

سنوات : 5 سال

سمت : مسئول بخش بستری عمومی

 

 

شرح وظایف مسئول بخش بستری عمومی

 

بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

  تنظیم برنامه کار و تقسیم کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف

برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر

برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات

پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات   بخش در هر شیفت کاری

تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش

توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت

مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت

مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان

کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

  تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی

کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن

 

 

  نام شاخص ها بهره وری بخش بستری عمومی و نحوه محاسبه

 

ردیف

نام شاخص

نحوه محاسبه شاخص

میزان شاخص

1

شاخص بهره وری نیروهای بخش

تخت روز اشغالی تقسیم بر تعداد شاغلان

 

 

2

نسبت کادر پرستاری ماهر به تخت (پرستار با مدرک لیسانس به بالا) بخش

تعداد کادر پرستاری ماهر تقسیم

بر تعداد تخت بخش

 

 

3

نسبت کادر پرستاری (شامل بهیار، پرستار، کمک بهیار،...) به تخت بخش

تعداد کادر پرستاری تقسیم

بر تعداد تخت بخش

 

 

4

نسبت کادر پرستاری به مراجعین   بخش

تعداد کادر پرستاری تقسیم بر

تعداد مراجعین بخش

 

 

5

نسبت پزشک متخصص به بیمار بستری شده بخش

تعداد پزشک متخصص تقسیم بر تعداد بیمار   بستری شده بخش

 

 

 
 
  

 

شرح وظایف پرستاران شاغل در بخش بستری عمومی

 

انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری ان مانند : تامین بهداشت ، تغذیه ، خواب ، نیازهای دفعی ، تنفس و v/s  

انجام مراقبتهای تشخیصی درمانی تجویز شده مانند : مایعات وریدی ، تزریق خون ، EKG   ، گذاشتن سوند فولی ، سوند معده ، گچ گیری ، آتل گیری   ، IV LINE

انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی با حضور تیم احیاء

ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوط

ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل

راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی ، اجتماعی

انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت

ترخیص و آماده سازی بیمار

تحویل گرفتن بخش از پرسنل شیفت قبل به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران

شرکت و همراهی با پزشکان در محیط بیماران

ثبت کلیه اقدامات انجام شده

  CPR

      

شرح وظایف بهیاران شاغل در بخش بستری عمومی

 

کسب دستور ، برنامه کار از مسئول شیفت

کمک در امر پذیرش

انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر

کنترل V/S

تزریقات عضلانی ، وریدی ،زیر جلدی ، واکسن تحت نظارت مسئول شیفت

آمادگی قبل و بعد از عمل

تعویض پانسمان

EKG  

کشیدن بخیه

آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی

گذاشتن سوند معده و شستشوی معده

شرکت در کلاسهای باز آموزی

حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث

انجام سایر امور حرفه ای طبق دستور مسئول شیفت

 

منشی بخش : طیبه شاهرخی

 

شرح وظایف منشی در بخش بستری عمومی

 

کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار یا مسئول شیفت

انجام امور مربوطه به پذیرش ، بستری و ترخیص بیماران شامل: دریافت پرونده در هنگام پذیرش ، آماده کردن پرونده ، تکمیل روزانه کلیه فرمها و اوراق پرونده و مطابقت دادن با مشخصات بیمار

جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل به حسابداری بیمارستان

کنترل برگ خروج بیماران در هنگام ترخیص

مرتب نگهداشتن ایستگاه پرستاری و اماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش

تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صورت لزوم ، ارسال و پیگیری آن به بخشها و سایر قسمتها

تهیه آمار روزانه بیماران

ثبت حوادث در فرم مربوطه

آماده کردن یاداشتهای مورد نیاز بخش ( نوشتن ، تکثیر و پاکنویس برنامه کاری کارکنان و ارسال به دفتر پرستاری )

آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهای انبار و خریدهای مستقیم ، تعمیرات و پیگیری امور مربوط به ان )

پاسخ به تلفنها و دریافت و رساندن پیغامها به پزشکان ، کادر پرستاری ، کارکنان و بیماران

رسیدگی به مشکلات و سئوالات بیمار و خانواده در امور پذیرش و ترخیص

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق