صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > CCU 
معرفی بخش مراقبتهای قلبی ( CCU )
این بخش در آبان ماه 1386 با حضور آقای دکتر سید کامران سرامی پور در فضایی به متراژ 150 متر مربع و دارای 4 تخت فعال و چهار مانیتور رسماً شروع به فعالیت نمود . بطور میانگین این چند ساله با 65.91 درصد اشغال تخت ، فعال میباشد. این بخش دارای یک دستگاه ونتیلاتور جهت بیماران ICU  ( ضربه مغزی ) هست که گاهاً قبل از اعزام به مرکز استان ، از آن استفاده میشود . بخش ccu و داخلی ، بخشهایی هستند که متخصص داخلی با آنها همکاری و فعالیت دارد . ضمناً یک دستگاه ونتیلاتور Tea  نیز موجود است .  
 
   
نام : هاجر
نام خانوادگی : قربانی
تاریخ : 1355
مدرک تحصیلی : کارشناس
رشته تحصیلی : پرستاری
سنوات : 7سال
سمت : مسئول بخش CCU 

شرح وظایف مسئول بخش

برنامه ریزی جهت برنامه کاری بخش ( انتخاب و آموزش نیروی انسانی )
شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات
بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن
برنامه ریزی جهت کنترل عفونت در بخش
هماهنگی و تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران
ارسال آمار بخش به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی
نظارت بر سالم بودن مانیتورهای موجود در بخش
نظارت فعالیتها و عملکرد کارکنان
بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات
تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
تنظیم برنامه کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف
تقسیم کار
برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر
برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات
پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن
برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات بخش در هر شیفت کاری
تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش
توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس
شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت
مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت
مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان
کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی
کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای
 
شرح وظایف پرستار شاغل در بخش
پذیرش بیمار و دقت در تحویل کامل مدارک بیمار
شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات
بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن در شیفت مربوطه
همکاری جهت کنترل عفونت در بخش
هماهنگی در تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران
همکاری در تهیه آمار بخش جهت ارسال به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی
نظارت بر سالم بودن مانیتورهای موجود در بخش در شیفت مربوطه
تشخیص دیس ریتمی های مختلف و اطلاع به پزشک  
ارزیابی وضعیت درد و تدابیر جهت تسکین درد
ارائه مراقبتهای لازم پس از انجام روشهای تشخیصی و درمانی بخصوص روشهای تهاجمی مانند : آنژیوگرافی ، گذاشتن پیس میکر و غیره ... 
اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلبی –i i i i i i i i i i " " " " " " " " " "  ریوی
تنظیم و به کار گیری شوک در مواقع ضروری
ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر به مسئول شیفت بعدی
برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات
انجام حمایت روانشناختی از بیماران و خانواده بیماران
تغییر و تحول تجهیزات بخش و فعالیتهای پرستاری در هر شیفت کاری
انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس
شرکت در جلسات درون بخشی و ارائه راهکار و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت کارکنان و بیماران 
شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت
مشارکت و همکاری در امر آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در شیفت کاری خود