صفحه اصلي > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات سلامت 
  معرفي مسئول  
 
   
نام : مرتضي 
نام خانوادگی : جعفرپور  
 تاریخ تولد : 1361      
مدرک تحصیلی : ليسانس       
رشته تحصیلی : آمار و مدارک پزشکی
سنوات : 7 سال
سمت : مسئول واحد
 

معرفی واحد فناوری اطلاعات بیمارستان 
 
ردیف
اسامی  پرسنل واحد
مدرک تحصیلی
سنوات شغلی
سمت
نوع استخدام
1   
مهدیه درویش اولادی
    فناوری اطلاعات سلامت
از تاریخ 92/08/01
 کارشناس
قرارداد