صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > روندهای بیمارستان > روند ترخیص 

فرآیند

ترخیص بیمار از بخش بستری