صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > روندهای بیمارستان > روند پذیرش > فرایند پذیرش بیمار تحت نظر