خدمات آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) برای گروههای زیر رایگان می باشد
 
1. بیماران بی بضاعت ( با معرفی نامه از مددکار اجتماعی بیمارستان )
2. آزمایشات روتین ویژه زنان باردار ( با معرفی نامه از مرکز بهداشت شهرستان و کلیه روستاهای مربوطه )
3. آزمایشات ویژه بیماران دیالیزی
4. آزمایشات ویژه بیماران تالاسمی
5. بیماران تصادفی
 
 
 
  بيمه های تعرفه شده بخش آزمایشگاه
 
ردیف
 
            نام بیمه
 
درصد هزینه فرانشیز سرپائی
 
درصد هزینه فرانشیز بستری
1
آزاد
100
آزاد
2
خدمات درمانی
30
10
3
تامین اجتماعی
30
10
4
نیروهای مسلح
30
 0 
( پاراکلینک سرپائی 10%و ویزیت 30%) 
5
بانکها
0
0
12
دانا
0
0
 
 
ردیف
 
آزمایشات بیوشیمی
 
تعرفه به ریال
 
ردیف
 
آزمایشات هماتولوژی
 
تعرفه به ریال
 
1
FBS   - قند خون ناشتا
5800
1
CBC
9400
2
BS – قند خون
5800
2
Hb - هموگلوبین
2400
3
BUN – ازت اوره خون
5300
3
HCT –5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   هماتوکریت
2400
4
Cr – کراتینن
6700
4
ESR
3100
5
U. Acid – اسید اوریک
6700
5
CT –5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   زمان انعقاد
4800
6
TG – تری گلیسیرید
9200
6
BT –5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 زمان خونریزی
5200
7
Chol – کلسترول
6700
7
Cross .m –5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   تست سازگاری
18900
8
BILI - بیلیروبین
13200
8
HbAZ
31900
9
Ca – کلسیم
8300
9
PT
11900
10
Ph – فسفر
6800
10
PTT
11900
11
SGOT
8000
11
PBS
15000
12
SGPT
8000
12
FFP
4500
13
ALP – آلکالن فسفاتاز
8000
 
آزمایشات سرولوژی
 
14
Urea - اوره
5300
1
Wright –5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 تب مالت
9900
15
HDL – لیپو پروتئین
9100
2
Widal
18300
16
LDL – لیپوپروتئین
9700
3
ASO
11000
17
LDH – لاکتات د هیدروژناز
24000
4
RPR
6500
18
CPK – کراتین فسفوکیناز
32200
5
CRP
5600
19
ALbomin
7100
6
RF
5600
20
Na - سدیم
7500
7
2ME
11000
21
K - پتاسیم
7500
8
COOmbs wright
15000
22
GTT تست تحمل گلوکز
31900
9
Pre Gnancy
7600
23
Amilase
18300
 
 
 
24
Iron
8500
 
 
 
25
U.pro.24h  پروتئین 24 ساعته
6900
 
 
 
 
 
ردیف
 
آزمایشات هورمون شناسی
 
تعرفه
به ریال
 
ردیف
 
آزمایشات کامل ادرار و انگل شناسی
 
تعرفه
به ریال
1
T3  
23200
1
U.A  - تجزیه ادرار
6700
2
T4
23200
2
U.VOL.24h  - حجم ادرار 24 ساعته
22600
3
TSH
23200
3
S/E -   آزمایش مدفوع
5800
4
LH
25700
4
U/C  - کشت ادرا ر
11700
5
FSH
25700
 
 
 
6
PRL
28300
 
 
 
7
B.HCG
31800
 
 
 
 
متفرقه
 
 
 
 
1
حق فنی پذیرش
5600
 
 
 
2
خونگیری بابت GTT
3500
 
 
 
3
خونگیری از کودکان زیر 5 سال
3300
 
 

  سوپروایزر آزمایشگاه 

 
 
نام :نجمه
نام خانوادگی : فرهادی
تاریخ تولد : 1365
مدرک تحصیلی : کارشناس  
رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی
سنوات شغلی :  6 سال
 
 

 

    شرح سوپروایزر آزمایشگاه 

نظارت بر کلیه بخشهای آزمایشگاه اعم از فنی و غیر فنی 
نظارت بر اجرای صحیح انجام آزمایشات در کلیه بخشهای فنی
آموزش پرسنل در خصوص انجام آزمایشات ، کار با دستگاههای جدید و آموزش پرسنل جدید الورود
پیگیری سرويسهای دوره ای و تعمیرات مورد نیاز دستگاههای مختلف آزمایشگاه
انجام سرويسهای هفتگی ، ماهیانه و سه ماهه دستگاه سل کانتر SYSMEX
اجرای برنامه های استانداردسازی آزمایشگاه ( ایجاد LOG BOOK و شناسنامه و دفترچه فنی برای کلیه دستگاهها ) .
تهیه کلیه مواد و وسایل لازم اعم از کیتهای مصرفی ، لوازم دارویی ، نوشت افزار و پیگیری تهیه مواد شوینده و ضد عفونی کننده مورد نیاز در آزمایشگاه
پیگیری و پاسخ به نامه ها و چک لیست های ارسالی به آزمایشگاه
گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکتهای خریداری شده
اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزاتی به مبادی ذیربط
نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی
تهیه برنامه ماهیانه جهت کشیکهای پرسنل بخش  
تهیه آمار ماهیانه و آمار فصلی جهت بخشهای مختلف آزمایشگاه
پیگیری در جهت خرید دستگاههای جدید و تجهیز بهتر آزمایش
پیگیری و اقدام در جهت راه اندازی آزمایشات متعدد و جدید و به روز کردن آزمایشگاه از قبیل راه اندازی بخش کشت و بخش هورمون و آزمایشات ادرار 24 ساعته
انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول بانک خون
تهیه محیط های کشت
انجام آزمایشات هورمونی
انجام کنترل کیفی در بخشهای مختلف آزمایشگاه و رسم نمودارهای وستگارد برای تستهای بیوشیمی به صورت ماهیانه
کنترل کلیه فاکتورها و صورت حسابها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاههای ارجاع ، حقوق و بیمه پرسنل ، تنخواه کارپرداز
کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب
 َ
شرح وظایف مسئول بانک خون  
تهیه فراوردهای خونی از قبیل PACKCELL و FFP ( پلاسمای تازه منجمد ) از گروههای مختلف خونی از طریق تماس با سازمان انتقال خون استان و هماهنگی با مسئولین مربوطه
دفع خونهای تاریخ گذشته و ثبت شماره کیسه های خون در دفتر مخصوص بانک خون
تهیه فرمهای مربوط به درخواست خون با کراس مچ و درخواست خون اورژانسی و فرم ثبت عوارض نامطلوب خون
نظارت بر انجام صحیح کراس مچ
برگزاری کارگاه آموزشی در جهت توضیح عوارض نامطلوب انتقال خون جهت کلیه پرسنل بیمارستان
 
شرح وظایف مسئول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
مستند سازی دستورالعملهای ایمنی و حفاظت کارکنان و محیط آزمایشگاه ، دستورالعمل نحوه سترون سازی و نحوه شستشوی لوازم شیشه ای و نظافت محیط و سطوح کاری  
دستورالعمل دفع پسماندها
ثبت ، گزارش و پیگیری حوادث مخاطره آمیز نظیر فرو رفتن سوزن ، ریختن و پاشیدن مواد شیمیایی و سایر مواد آلوده
آموزش کارکنان : در خصوص ملاحظات ایمنی و مفاد مندرج در دستورالعملهای مرتبط با حفاظت و ایمنی و ارزیابی اثر بخش بودن آموزشها
ایمنی کارکنان : برای همه کارکنان پوشیدن روپوش سفید در محیط کار الزامی است و از وسایل حفاظت اولیه نظیر دستکش لاتکس ، ماسک و وسایل کمکی جهت برداشت مایعات توسط  پیپت استفاده نمایند 
شستشو ، سترون سازی و ضدعفونی کردن در آزمایشگاه : دستورالعمل مکتوب شده در این خصوص باید توسط مسئول ایمنی و بهداشت به کارکنان مسئول شستشو و نظافت آموزش داده شده و بر رعایت آن نظارت گردد . باید همیشه صابون مایع و مواد ضدعفونی کننده مناسب در آزمایشگاه موجود بوده و در دسترس کارکنان قرار گیرد
دفع پسماندهای آزمایشگاهی : چگونگی امحاء نمونه ها و همچنین نحوه امحاء مواد و وسایل انجام آزمایش پس از اتمام کار باید مشخص و مکتوب گردد .
واکسیناسیون کارکنان : قبل از شروع به کار باید ایمنی کارکنان در برابر میکروارگانیسمهایی که احتمال مواجهه با آنها در آزمایشگاه وجود دارد مثل هپاتیت B و کزاز ارزیابی شده و سوابق آن موجود باشد . چنانچه سابقه مستند از انچام واکسیناسیون قبلی برای هپاتیت B موجود نبود ابتدا آنتی بادی هپاتیت B اندازه گیری شود و در صورت ایمن نبودن ، فرد واکسینه شود و دو تا سه ماه بعد مجددا ANTI HBS اندازه گیری شود .


لیست پرسنل فنی بخش آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س)

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نوع استخدام

سنوات

1

علی احمدی

1348

کاردان  

علوم آزمایشگاهی

پیمانی

8 سال

2

نجمه فرهادی

1365

کارشناس

علوم آزمایشگاهی

رسمی

7 سال

3

حوا رهنما

1362

کاردان

علوم آزمایشگاهی

پیمانی

6  سال

4

مهديه مجتهدی

1362

کاردان

علوم آزمایشگاهی

پیمانی

7  سال

5

سمیه مهران

1360  

کارشناس

علوم آزمایشگاهی

پیمانی

8  سال

6

معصومه خدادای

1357

کارشناس ارشد

انگل شناسی

پیمانی

6 سال

   
       

 

 

شرح وظیفه مسئول   بخش هورمون شناسی 

انجام آزمایشات تیروئیدی شامل : T3 ، T4 ،   TSH ، T3UP   و آزمایشات FSH   و LH و PROLACTIN   

کنترل نمودن جوابهای بالا و پائین و مطابقت دادن با سابقه بیمار و در صورت لزوم تکرار مجدد ازمایش 

شرح وظیفه مسئول بخش هماتولوژی 

انجام آزمایشات ESR و BLOODGROOP و  CROSSMATCH و CBC و PT و PTT و HBA2   

دادن کنترل خون نرمال به دستگاه سل کانتر به صورت روزانه و ثبت در دفتر کنترل خون و تکمیل LOGBOOK  دستگاه به صورت روزانه   

شرح وظیفه مسئول بخش کامل ادرار و میکروب شناسی 

انجام آزمایشات  U/A و S/E   

اندازه گیری حجم ادرار 24 ساعته 

انجام آزمایش B.HCG   و PREGNANCY  

انجام آزمایشات کشت ادرار و آنتی بیوگرام و خواندن نتایج کشت روز قبل   

 

 شرح وظیفه مسئول   بخش بیوشیمی و سرولوژی

جدا کردن سرم بیماران

تعویض محلولهای دستگاه و نگهداری صحیح از دستگاه اتوآنالیزر 

دادن کنترل نرمال به دستگاه به صورت روزانه و ثبت در دفتر مخصوص و رسم نقاط روی نمودار وستگارد

دادن نمونه ها و تعریف آنها به دستگاه 

انجام آزمایش سدیم و پتاسیم 

انجام آزمایش بیلی روبین نوزادان 

انجام آزمایش پروتئین ادرار 24 ساعته 

انجام تست آمیلاز به صورت دستی 

انجام آزمایشات سرولوژی  

ثبت نتایج در رایانه 

جدا کردن سرمهای هورمونی بر طبق لیست کار و نگهداری در فریزر به صورت روزانه   

 

نکته :

کلیه پرسنل فنی به صورت شیفت در گردش در تمام بخشهای آزمایشگاه این بیمارستان مشغول به انجام وظیفه و خدمت میباشند .

 

 

 


 
نام : فاطمه
نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد : 1363
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی : بهیار
سنوات شغلی : 7 سال
سمت : نمونه گیر آزمایشگاه
 
 

 
 

شرح وظیفه مسئول بخش نمونه گیری 

برچسب زدن صحیح لوله ها با توجه به شماره قبض و نوع آزمایش

مطابقت دادن بیمار با مشخصات مندرج در قبض از قبیل نام و نام خانوادگی و نام پزشک 

انجام نمونه گیری صحیح 

ریختن خون بیمار در لوله هایی که از قبل بر طبق تستهای بیمار شماره گذاری شده است

 

اسامی کارکنان بخش پذیرش آزمایشگاه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

مسئولیت در آزمایشگاه

سنوات

1

وحید مسعودی

1356

  دیپلم

مسئول بخش پذیرش - صبحها

9 سال

2

فاطمه صادقی

1363

دیپلم - بهورز

مسئول بخش پذیرش - نمونه گیر خون شناسی

7 سال

 

 

شرح وظیفه مسئول پذیرش

پذیرش بیماران با توجه به شماره نوبت انها

تطبیق دفترچه بیماران با خود بیمار

وارد کردن مشخصات کامل بیمار اعم از شماره تلفن ، سن یا سابقه بیماری خاص

ارائه توضیح و راهنمایی لازم به بیماران و دادن برگه های راهنما در خصوص بعضی آزمایشات خاص مانند : قند خون 2 ساعته ، GCT ، کشت ادرار و غیره ...

دادن ظرفهای مخصوص جمع آوری نمونه ادرار و مدفوع به بیماران

چاپ جواب بیمار با توجه به قبض ارائه شده توسط بیمار و کنترل نام و نام خانوادگی و شماره پذیرش بیمار با قبض و خود بیمار

قیمت زدن نسخ بیمه های ازمایشگاه

همکاری لازم با پرسنل فنی در جهت وارد کردن نتایج آزمایشات به رایانه .

چک کردن جوابهای ناقص به صورت روزانه و مطلع نمودن پرسنل هر بخش