معرفي مسئول بخش پذيرش و درمانگاه بيمارستان

 
 
   
نام : جواد
نام خانوادگی : دهقانی
 تاریخ تولد : 1355      
مدرک تحصیلی : دیپلم
سمت : مسئول بخش پذيرش بیمارستان و درمانگاه بیمارستان 
 
 
  معرفي منشی درمانگاه بيمارستان
ناهید حسن زاده - سنوات شغلی 25 سال - دیپلم    
 
  معرفي پرسنل بخش پذیرش بيمارستان
 
ردیف
اسامی پرسنل بخش
مدرک تحصیلی
سنوات شغلی
سمت
نوع استخدام
1
  زهرا صادقی
     کاردان مامایی
8 سال
کارمند
پیمانی
2
  رضا هاشمی
             دیپلم
7  سال
کارمند
  قراردادی
3
  محسن لشكری
           دیپلم
7 سال
كارمند
قراردادی