برنامه پزشکان بیمارستان فاطمه الزهرا (س) از 14 مرداد ماه تا 20 مرداد ماه 1402

 

زنان

داخلی

جراح

رادیولوژی

اطفال

قلب

گفتاردرمانی

1402/5/14

دکتر شریف دکتر رمضانی دکتر جلیلی دکتر رسا دکتر بخشایش دکتر بیژنی نجمه هاشمی

1402/4/15

دکتر شریف دکتر رمضانی دکتر جلیلی - دکتر بخشایش دکتر بیژنی نجمه هاشمی

1402/4/16

دکتر بهرامی دکتر آذرنگ دکتر بختیار - دکتر بخشایش دکتر بیژنی نجمه هاشمی

1402/4/17

دکتر بهرامی دکتر آذرنگ دکتر بختیار - دکتر بخشایش دکتر بیژنی نجمه هاشمی

1402/4/18

دکتر بهرامی دکتر آذرنگ دکتر بختیار - دکتر بخشایش دکتر بیژنی نجمه هاشمی

1402/4/19

- - - - - - نجمه هاشمی

1402/4/20

- - - - - - -