صفحه اصلی > ریاست > رئیس بیمارستان 

رئیس بیمارستان فاطمه الزهرا(س) شهرستان حاجی آباد:آقای پرویز طاهری

مدرک تحصیلی: کارشناس  پرستاری

سوابق اجرایی:

سوپر وایزر بیمارستان 12 فروردین کهنوج(74-79)    

مدیر پرستاری بیمارستان 12 فروردین کهنوج (80-84)

مدیر داخلی بیمارستان 12 فروردین کهنوج (84-85)

سرپرست بیمارستان 12 فروردین کهنوج (85-86)

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان منوجان (86-89)

کارشناس صدور پروانه ها و موسسات پزشکی و پیراپزشکی معاونت درمان (89-92)

سرپرست بیمارستان امام حسین شهرستان منوجان (92-93)

کارشناس صدور پروانه ها و موسسات پزشکی و پیراپزشکی معاونت درمان (94-95)

مسئول حراست مجتمع پیامبر اعظم(ص) (95-96)

رئیس بیمارستان فاطمه الزهرا(ص) شهرستان حاجی آباد(آبان ماه 1396 تا کنون)

طی 6سال نماینده استان کرمان در شورای عالی استانهای کشور و نماینده شورای عالی استانها در وزارت بهداشت و درمان

شماره تماس: 35422167-076 /35425046-076

داخلی210

 


شرح وظایف رئیس بیمارستان


1. کسب خط مشئ و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه.

 

2. نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد.

 

3. نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان.

 

4. سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها.

 

5. سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان.

 

6. شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحد های پاراکلینیکی بیمارستان.

 

7. ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی, انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف.

 

8. مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد.

 

9. بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی.

 

10. نظارت بر امور مالی, تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده.

 

11. نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات  بیمارستان.

 

12. اقدام لازم در مورد استخدام, اخراج, تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه.

 

13. نظارت بر حسن اجرای خدمات مدرسه پرستاری و هیا بهیاری وابسته و انجام آموزش حین خدمت کارکنان.

 

14. اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی.

 

15. نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه.

 

16. تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی, بهداشتی, اداری, مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول.

 

17. نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات.

 

18. انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

 

19. تهیه گزارش از فعالیت ها, مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه.

 

امتیازدهی