صفحه اصلی > ریاست > مدیر مالی 
نام : ذبیح الله
نام خانوادگی : طیاری پور احمدی
تاریخ تولد : 1365
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری       
سنوات شغلی : 5 سال
سمت : مدیر مالی بیمارستان
نوع استخدام : رسمی
 

   شرح وظایف مدیر مالی   

تقسيم كار بين پرسنل بخش مالی و حسابداری و درآمد و صندوق بیمارستان   
كنترل دفاتر حسابداری مانند    دفاتر معين ، دفاتر درآمد ، دفاتر رسیدگی و اسناد ، دفاتر خرید کالا و دفاتر بودجه و اعتبارات
تشخيص و طبقه بندی اعتبارات ، نظارت در ثبت و نگهداری اعتبارات برابر موازين و مقررات مالی و اعتبارات مصوبه ، مقايسه های ارسالی و اعتبارات حواله شده از مركز و تامين اعتبار هزينه های جاری شهرستان  .
امضاء چك ها و انطباق ته چك با موجودی دفاتر بانكی و اسناد مثبته و برگه های محاسباتی  .
بررسی صورتحساب اموال شهرستان و مطابقت آنها با آئين نامه های اموال  .
اهتمام لازم در واريز حسابهای قطعی و تنظيم صحيح حساب به موقع و ارسال يك نسخه از صورت حساب ماهيانه به امور مالی استان  .
كنترل و امضاء ليست و اسناد هزينه ، محاسبه پرداختها و صدور و نگهداری برگه های محاسباتی با رعايت مقررات مالی
نظارت بر كار پرسنل    .
تهيه و تنظيم صورت ديون و تعهدات مربوط به مطالبات كاركنان  .
نظارت بر عملكرد واحد در آمد  .
انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .
اجرای دستورالعملها و قوانین مالی واصله در فعالیتهای جاری بیمارستان
نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک مالی و حسابداری
آموزش کارکنان جدیدالورود به قوانین جاری بیمارستان در بخش مالی و بهبود و ارتقاء دانش آنها
شرکت در جلسات استانی و شهرستانی مربوطه
شرکت در کلاسهای آموزشی عمومی و تخصصی بخش مالی
امتیازدهی