صفحه اصلی > ریاست > مترون 


     نام  : ژاله
 نام خانوادگی : صادقی
 تاریخ تولد : 1348
سمت : مسئول خدمات پرستاری
 مدرک تحصیلی : ليسانس
رشته تحصیلی  : پرستاری
سنوات شغلی : 17 سال  
وضعیت استخدام : رسمی
  

 

شرح وظایف 

برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان

 

گردآوری اطلاعات از عملکرد ماهیانه و سالیانه بخشهای ذیربط منابع نیروی انسانی ، ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات
شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های بیمارستانی
ارائه راهکار بهینه به مسئولین واحد و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده
ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزیهای بهداشتی و درمانی
برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت بیمارستان
انجام و برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرستاری بر اساس استانداردهای علمی
تعيین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
به کار گیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری
تصمیم گیری در مورد مرخصی ، ماموریتهای گروه پرستاری
ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط مؤثر ، عملکرد مطلوب و حسن رفتار شغلی
تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط
 
 سوابق اجرایی 
مسئول بخش اورژانس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) 
مسئول بخش اتاق عمل بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)
مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س)
مسئول خدمات پرستاری بیمارستان - از تاریخ 1393/4/15