صفحه اصلی > ریاست > سوپروایزران 
سوپروایزرهای بالینی و در گردش
فاطمه پورشهسواری - کارشناس پرستاری - 22 سال
سمنبر قاسمی نژاد - کارشناس پرستاری - 17 سال
عالم قاسمی نژاد - کارشناس پرستاری - 16 سال
مجید دری - کارشناس پرستاری - 15 سال
بتول کریمی - کارشناس پرستاری - 9 سال

سوپروایزر کنترل عفونت
سمنبر قاسمی نژاد - کارشناس پرستاری - سنوات شغلی 17 سال
 
سوپروایزر آموزشی
مژگان جعفری - کارشناس پرستاری - سنوات شغلی 10 سال