صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رئوسا و مدیران پیشین 

 

 آشنایی با مدیران گذشته بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد

نام و نام خانوادگی  : هاشم لشگری

مدرک و رشته تحصیلی :  دکترای تخصصی - اطفال و کودکان

سرپرست بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد - 11/06/91 لغایت 11/09/91

نام و نام خانوادگی  : یاسر مرادی

مدرک و رشته تحصیلی :  دکترای عمومی

سوابق اجرایی:

مسئول مرکز بهداشتی درمانی علی ابن ابیطالب (ع) قشمسرپرست بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد - 4/12/90 لغایت 11/6/91

مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان حاجی آباد -  4/12/90

 

 نام و نام خانوادگی  : جلال مسعودی

مدرک و رشته تحصیلی :  دکترای عمومی

سوابق اجرایی:

مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان رودان 

مدیر مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس

معاون اداری مالی بیمارستان شهید محمدی بندرعباسسرپرست بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد - 15/1/90 لغایت 4/12/90

مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان حاجی آباد

نام و نام خانوادگی : محمد سحری خلخالی

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی  ، رشته تحصیلی:  متخصص اطفال

 سوابق اجرایی:

پزشک متخصص اطفال شاغل در بیمارستان شهرستان حاجی آباد - طرح نیروی انسانی - شروع طرح : 10/8/1389

سرپرست بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهرستان حاجی آباد - 13/9/89 لغایت 15/1/90

نام و نام خانوادگی: رضا کازرونی

مدرک و رشته تحصیلی:  دکترای عمومی  ، سوابق اجرایی:

مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی باغات شهرستان حاجی آباد- 1385

معاونت بهداشتی شبکه بهداشت شرستان حاجی آباد - 1387  
مسئول بهداشت محیط شهرستان حاجی آباد - 1387 
مسئول نظارت بر درمان شهرستان حاجی آباد - 1388 
رئیس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) و معاونت درمان شبکه بهداشت شهرستان حاجی آباد - 1/1/88 لغایت 13/9/89