صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > پذیرش و مدارک پزشکی 

  معرفی بخش آمار و مدارك پزشكی 

  قابل توجه بیماران محترم بستری و سرپایی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س)

يكي از مهمترین فعالیتهای این واحد بازیابی اطلاعات در کوتاهترین زمان است که از طریق نرم افزار ی به نام  ADS9 جهت مراجعین محترم قابل در کوتاهترین زمان قابل انجام میباشد.ضمناً کلیه مراجعین به این بخش افرادی هستند که یا به صورت سرپایی یا بستری در بخشهای مختلف درمانی تحت درمان قرار گرفته و یا احیاناً در صورت نیاز طبق نظر پزشک مربوطه به مرکز استان یا سایر بیمارستانها اعزام شده اند. لازم به یادآوری است که علاوه بر تمایل خود بیمار مبنی بر داشتن فتوکپی از سوابق پزشکی خود ، در سایر موارد بر حسب ضرورت و پیگیری مسائل قانونی منجمله جرائم و تصادفات بنا به درخواست پزشکی محترم قانونی ، ادارات بیمه و سایر نهادهای دولتی ،مدارک با ارائه نامه مهمور به مهر آن دستگاه و مدرک شناسایی معتبر از بیمار سوابق پزشکی بیمار به ایشان تحویل میگردد. مراجعین محترم جهت تسهیل در کار خود و همکاری با پرسنل این بخش شایسته است شماره پرونده و تاریخ بستری خود را در هنگام ترخیص از بخش اورژانس ( ویژه بیماران سرپایی و اورژانسی و بیماران اعزامی ) و بیماران بستری نیز شماره پرونده خود را از واحد ترخیص حسابداری دریافت نموده و با خود به همراه داشته باشند . 

    مدارک لازم جهت تحویل سوابق پزشکی بیمار

معرفی نامه از پزشک قانونی یا ادرات بیمه یا سایر نهادهای دولتی
تائیدیه از رئیس بیمارستان یا مدیر داخلی بیمارستان
ارائه مدرک شناسایی معتبر مانند ( شناسنامه ، پاسپورت ، کارت ملی ، گواهی نامه رانندگی )
وکالت نامه معتبر جهت بیمارانی که احیاناً استراحت مطلق بوده و توانایی حرکت ندارند یا بیسواد  باشند .
جهت درخواستهای شخصی حتماً می بایست خود بیمار نامه را مهر و امضاء نموده باشد
در موارد فوت بیمار و لزوم تحویل مدارک و تسلیم به مراجع قانونی به افراد درجه یک با ارائه مدارک معتبر شناسایی فرد فوت شده به افراد درجه یک خانواده اش تحویل داده میشود .
 
  نکته :
قابل ذکر است که فتوکپی اوراق درخواستی که برابر با اصل شده باشد تحویل و از لحاظ قانونی ارزش اصل را دارد .
 
   
نام : گلستان 
نام خانوادگی : دهقاني سياهكي    
 تاریخ تولد : 1354      
مدرک تحصیلی : ليسانس  
رشته تحصیلی : آمار و مدارک پزشکی     
سنوات : 14 سال
سمت : مسئول بخش آمار و مدارك پزشكي
   
سوابق اجرایی
مسئول بخش آمار و مدارک پزشکی بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان رودان - 1381
 
عنوانها 
کارمند نمونه در بخش آمار و مدارک پزشکی بیمارستان رودان - 1384
مدارک پزشکی نمونه بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان رودان - 1385
پرسنل نمونه آمار و مدارک پزشکی بیمارستان حاجی آّباد - 1389
پرسنل نمونه آمار و مدارک پزشکی استان - 1389
تقدير نامه برگزاري سومين دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري استان - معاونت درمان - دكتر مجتبي خادمي -1390
 
شرح وظایف  
تجزیه و تحلیل کمی و کیفی پرونده های بیمارستان و ارائه گزارشی از نواقص به متخصصین و مسئولین بخشهای بستری که در امر مستند سازی دخیل بوده اند.
کدگذاری پرونده های بیماران بستری از طریق کتابهای کدگذاری
پاسخ به مراجعین که به این بخش مراجعه می نمایند که اکثریت مراجعین از طریق پزشک قانونی و مابقی ازا دارات بیمه و سایر ارگانهای دولتی هستند .
برگزاری کمیته مدارک پزشکی و پیگیری مصوبات این کمیته 
تکمیل نرم افزار ماده 89 معاونت درمان و ارسال اطلاعات تکمیل شده به آن معاونت
درخواست و پیگیری تجهیزات وهمچنین درخواست چاپ اوراق مصرفی بخشها و پیگیری آن
برنامه ریزی و در صورت نیاز تهیه جزوات آموزشی برای پزشکان و پرستاران درخصوص مستندسازی صحیح اطلاعات پرونده
تکمیل برنامه ماده 98 که شامل اطلاعات پرسنلی ، آمارفعالیت بخشها بیمارستان و ارسال آن به معاونت درمان
پاسخ به نامه های اداری و اطلاعات آماری از داخل بیمارستان و خارج ازبیمارستان
پاسخ به مراجعه کننده در خصوص درخواست کپی از پرونده به پزشک قانونی و سایرادارات
تشکیل کمیته مدارک پرشکی و پیگیری مصوبات آن ابلاغ کتبی به بخشها و پزشکان
 
  مشخصات بخش آمار و مدارک پزشکی
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) این شهرستان دارای 64 تخت مصوب و 39تخت فعال و دارای 6 بخش بستری (داخلی ، اطفال ، جراحی زنان ، جراحی عمومی ،سی سی یو ، زنان و زایمان ) و دارای 4 متخصص (داخلی ،اطفال ، زنان و زایمان ،جراحی عمومی ) است. ماهیانه بطور تقریبی 350 بیمار بستری میشوند به جز ماههای مرداد و شهریور و مهر 89 که متخصص اطفال و در 2 ماه متخصص زنان حضور نداشتند. و پرونده اورژانسی هم بطور تقریبی 450 پرونده تشکیل داده می شود . بایگانی پرونده های بستری و اورژانسی بصورت سریال می باشد. واحد مدارک پزشکی در مهرماه 87 کار (تنظیم ، کدگذاری ، ثبت کامپیوتری ، و بایگانی را به طور جدی شروع کرد. در حالیکه افتتاح این واحد آذر ماه 86   همزمان با فعالیت بخشهای بستری بوده اما به عنوان واحد آمار فعالیت داشت .
این واحد از نظر موقعیت قرار گرفتن بخشها تا حدودی استاندار رعایت شده چرا که به واحد حسابداری نزدیک بوده و فاصله آن تا پذیرش و درمانگاه هم نزدیک میباشد. از لحاظ فضا دارای یک اتاق نسبتاً بزرگ برای محیط کار و قفسه های ریلی ، اتاق بایگانی پرونده های اورژانسی ، اتاق انبار برگهاست .   
 
  تجهیزات اختصاصی
2 دستگاه کامپیوتر ، 1 دستگاه پرینتر ، کتابهای کدگذاری ، دیکشنری های پزشکی و انگلیسی و ......
 
واحد مدارک پزشکی شامل 4 بخش است    
آمار
کدگذاری
پذیرش
بایگانی
 
1 ) واحد آمارشامل : جمع آوری آمار روزانه بخشهای بستری در فرمهای آماری 24 ساعته- و جمع آوری آمار کلیه واحدهای بیمارستان ، بررسی فرمهای آماری 24 ساعته از لحاظ صحت ثبت اطلاعات ، ثبت اطلاعات آماری در فرمهای مخصوص آماری جمع بندی آمار کلی و ارسال یک نسخه آن به معاونت درمان و معاونت آموزشی ، شبکه بهداشت و جمع بندی آمارسه ماهه ،شش ماهه ، نه ماهه و آمارسالانه و تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری و ترسیم و نصب نمودارهای آماری سالانه ، پاسخ دهی به نامه های مربوط به آماری . 
2) واحد بایگانی : در این واحد ابتدا پرونده ها  از حسابداری تحویل و بعد آنها را در دفتر ثبت پروندهای بستری یاداشت و درحین ثبت کردن تحلیل کمی و کیفی پرونده ها صورت می گیرد (پرونده ها از لحاظ تشخیص پزشکی و گزارشات پرستاری و پاراکلینکی و کامل بودن و مهر و امضاء پزشکان و پرستاران ... ) بررسی و نواقص پرونده ها یادداشت میشود. در پایان اشکلات بخش ها و یا پزشکان بصورت کتبی گزارش میشود و مسئولین بخشها و متخصصین با حضور در واحد مدارک پزشکی نست به تکمیل پرونده های خود اقدام می نمایند. مرحله بعد تنطیم پرونده که اوراق پرونده ها طبق دستور واحد مدارک پزشکی مرتب می شوند.
3) کد گذاری : در این مرحله بعد از نتظیم پرونده تشخیصهای درج شده در پرونده ها طبق کتاب گذاری ICD10CM   کد گذاری می شوند. بعد از این مرحله ثبت پرونده ها در برنامه ASD9   در این برنامه اطلاعات کلی پرونده های بیماران بستری ثبت می گردد و در آخر پرونده ها پوشه شده و به ترتیب شماره بایگانی میشوند .
 
معرفی بخش آمار و مدارك پزشكی 
 
ردیف
اسامی  پرسنل بخش آمار و مدارک پزشکی
مدرک تحصیلی
سنوات شغلی
سمت
نوع استخدام
1   
 
   
 
 
 
 
شرح وظایف مسئول بایگانی 
تحویل پرونده های بیماران از واحد حسابداری
ثبت مشخصات پرونده ها تحویلی در دفتر ثبت پرونده های بیماران بستری
تحلیل کمی و کیفی پرونده ها ( از لحاظ تشخیص پزشکی و گزارشات پرستاری و پاراکلینکی و کامل بودن و مهر و امضاء پزشکان و پرستاران ... )
گزارش اشکالات بخشهای مختلف به صورت مکتوب
تفکیک و تنظیم پرونده ها
پوشه کردن و بایگانی پرونده ها
 
 
معرفي مسئول بخش پذيرش
 

   
نام : محسن
نام خانوادگی : لشکری
 تاریخ تولد : 1365      
مدرک تحصیلی : دیپلم
سمت : مسئول بخش پذيرش بیمارستان و درمانگاه بیمارستان 
 
 
  معرفي پرسنل بخش پذیرش بيمارستان
 
ردیف
اسامی پرسنل بخش
مدرک تحصیلی
سنوات شغلی
سمت
نوع استخدام
1
  زهرا صادقی
     کاردان مامایی
8 سال
کارمند
پیمانی

  رضا هاشمی
             دیپلم
7  سال
کارمند
  قراردادی
3
  محسن لشكری
           دیپلم
7 سال
كارمند
قراردادی