معرفي مسئول  

 

نام : سمیرا

نام خانوادگی : دریابیگی

مدرک تحصیلی : ليسانس       

رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی

 

 


مشاوره در زمینه:
ازدواج ، کودک آزاری ، همسر آزاری، سالمند آزاری ، تجاوز به عنف ، خودکشی ، افراد معتاد، معلول بی خانمان ، TS ، مجهول الهویه ، زندانی ، مصدومین ترافیکی ، مبتلایان به ایدز و هپاتیت

مددکاری حرفه ایست مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف که در ان سعی میشود که مددجو (فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به تواناییهای خود پی برده و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید . مددکاری علمی آن است که در آن مدکار همه تواناییهای خود را در جهت حل مشکل مددجو به کار برده و به مددجو نشان دهد که او علیرغم داشتن مشکلات دارای تواناییها و استعدادهای فراوانی است که به آنها توجه نکرده است و میتواند با بکار بردن تواناییهای خود مشکلات را حل کند.

 

 

شرح وظایف مددکار

1-    ویزیت روزانه به بخش هاي بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیري هاي لازم

            2-    مصاحبه با بیمار و خانواده وي جهت بررسی و ثبت درفرم گزارش مددکاري اجتماعی

3-    ارزیابی و اولویت بندي نیاز هاي عاطفی، روانی- اجتماعی و بررسی سیستم ها و شبکه

       هاي حمایتی بیماران

 4-     ارائه خدمات مشاوره اي به بیمار و خانواده وي جهت حمایت هاي بهداشتی درمانی

               بیمار

5-    همکاري و همفکري با سایر اعضاي تیم درمان جهت تسریع فرایند درمان

            6-    تسهیل در برقراري ارتباط موثر و بهینه بین بیمار، خانواده و مرکز درمانی به منظور

بهبود روند درمان

 7-    شناسایی بیماران خاص و صعب العلاج و انجام اقدامات حمایتی براي آنها

8-    بررسی و انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه لازم مربوط به موارد خاص(اعم از کودك

             آزاري، همسرآزاري، سالمندآزاري، تجاوز به عنف، خودکشی، افراد معتاد، بی خانمان ،

           ، T.S ، مجهول االهویه ،زندانی ، معلول ،مصدومین ترافیکی ،مبتلایان به ایدز، هپاتیت

             و... end stage

      9-  تشکیل و هدایت گروههایی ازبیماران و خانواده هایی که داراي مشکلات مشترك یا

         مشابه هستند به منظور تقابل و تعامل بین اعضاي گروه جهت بهبود فرصتهاي موجود

        وورفع موانع وفشارهاي روانی - اجتماعی

10- ارتباط وجلب همکاري بامنابع اجتماعی موجود در جامعه(دولتی و غیردولتی) و بهره گیري از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان

11- بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد مددکاري

            اجتماعی

12-  بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب

      و منابع موجود در جهت تسهیل پرداخت هزینه هاي درمانی

13- تهیه گزارش از وضعیت اقتصادي و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق و

      مسئولین ذي ربط

14- ارائه خدمات اجتماعی به بیمار و خانواده هاي آنان به منظور ایجاد توانمندي هاي لازم

     در جهت شناخت و قبول موقعیت موجود و کاهش مسایل و معضلات بیمار مراجعه با

     استفاده از ابزارهاي حرفه اي(مصاحبه، مشاهده ، بازدید منزل)

15- هماهنگی جهت ترخیص بیمار و تسهیل درتداوم مراقبت و پیگیریهاي پس از ترخیص

16- حضورفعال در کمیته هاي بیمارستانی و ستادي

17- همکاري در اجراي پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی در مورد مسائل روانی -اجتماعی

      درحوزه بهداشت ودرمان

18- شرکت در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت و جلسات و همایشهاي مرتبط

19-  اخذ مجوزجهت برگزاري دوره هاي آموزشی ضمن خدمت باهدف معرفی حرفه

            مددکاري اجتماعی به کارکنان و پرسنل مرکز درمانی

20- همکاري در جهت پیشبرد آموزش علمی وعملی دانشجویان مددکاري

21- همکاري در جهت آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی بصورت تئوري و عملی) به

           منظور آشنایی با حرفه مددکاري اجتماعی)

22- همکاري در ارائه خدمات روانی اجتماعی در مواقع بحرانهاي طبیعی و اجتماعی نظیر

          سیل ، زلزله، جنگ .....

23-  تدوین و اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري و تفریحی به منظور بهبود وضعیت روانی

           بیماران

24- ارائه پیشنهاد جهت اجراي برنامه ها ي توسعه ا ي د ر مراکز درمانی بمنظور خدمت

          رسانی مطلوب به بیماران مانند اختصاص فضایی براي اسکان همراه بیمارانی که نیاز

         به بستري طولانی دارند به ویژ ه کودکا ن - مناسب سازي فضاهاي فیزیکی مرکز

         درمانی جهت استفاده موارد خاص راه اندازي وبروز رسانی وب سایت مددکاري

         اجتماعی مرکز درمانی

25- ارائه گزارش هاي ماهیانه، فصلی و سالیانه به مددکاري اجتماعی ستاد دانشگاه و اداره

            مددکاري اجتماعی وزارتخانه

26- انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوي مقام مافوق در چارچوب اصول مددکاري

           اجتماعی

 

   خدمات قابل ارائه به مراجعین 

   رایگان نمودن فرانشیز بیمه ای کلیه خدمات سرپایی و بستری ( غیر از دارو) جهت بیماران خاص .

   رایگان و یا تخفیف سهم بیمارستان به بیماران کم بضاعت.(بیمه و آزاد)

   رایگان نمودن کلیه خدمات ارائه شده به بیماران بی بضاعت.( بیمه و آزاد)

  رایگان نمودن خدمات ارائه شده به مادران در معرض خطر ( ایرانی و اتباع خارجی)

 

 

فهرست خدمات قابل ارائه به سایر نهادها

اجرای قراردادهای منعقد شده از سوی ریاست شبکه بهداشت با آموزش و پرورش جهت ویزیت رایگان دانش آموزان مدارس شبانه روزی (به تعداد مشخص و مصوب شده در هر ماه) 

 اجرای قراردادهای منعقد شده از سوی ریاست شبکه بهداشت با بنیادشهید و امور ایثارگران جهت رایگان نمودن فرانشیز بیمه ای عزیزان ایثارگر و افراد تحت تکفل و خانواده محترم شهدا.

ارائه خدمات رایگان به بیماران ارجاعی از مراکز حمایتی و اجتماعی (فرمانداری ، هلال احمر  ، بهزیستی ، دفتر امام جمعه  ،دفتر حوزه علمیه)

 

  

  فهرست قوانین

 استناد به بخشنامه های ارسالی از وزارتخانه ، دانشگاه علوم پزشکی ،شبکه بهداشت و درمان ریاست و مدیریت بیمارستان.

 خدمات جهت پرسنل علوم پزشکی فقط به  افرادی تعلق میگیرد که دفتر چه بیمه ای آنها مربوط به وزارت علوم پزشکی باشد . 

  طبق ماده 129086 مربوط به هزینه های مددکاری ( افراد بی بضاعت ، افراد  دچار سوختگی شده ، بیماران روانی و افراد بی سرپرست ) هزینه های مربوطه رایگان منظور میگردد .

 طبق ماده 92 قانون بودجه کشوری مربوط به حوادث ترافیکی ، افراد ی که دچار سانحه تصادف در رانندگی شده باشند ، رایگان و طبق بخشنامه معاونت بهداشتی دانشگاه نیز جهت مادران در معرض خطر هزینه های درمانی رایگاه می باشد .