معرفي بخش تاسیسات

 
 
     نام : محمد رضا
نام خانوادگي : همتی
تاریخ : 1349
سمت : مسئول بخش تاسيسات
مدرك تحصيلي : ديپلم
سنوات شغلي : 23 سال
  نوع استخدام : قراردادی
 

  سوابق کاری مسئول تاسیسات

کارپرداز -  1370

انبار دار -  1372

حقوق دستمزد - حسابداری - 1374 

راننده - واحد نقلیه - 1375

واحد اموال - 1376

مسئول تاسیات شبکه بهداشت درمان - 1379

مسئول تاسیسات بیمارستان - 1390

  
پرسنل واحد اپراتوری تاسیسات
محمد علی محمدی  
مسعود تقی زاده
داود کشاورزی
روح الله پور مراد

  پرسنل بخش تاسیسات به صورت شرکتی مشغول به خدمت میباشند
 
 

           پرسنل بخش نگهبانی

محسن جعفری - دیپلم  - سنوات شغلی 8 سال و دیپلم برق صنعتی
محمدرضا باوقار - سیکل - سنوات شغلی 10 سال - متولد 1351
مسعود نبی پور - دیپلم کار و دانش و سیم کشی ساختمان - 8 سال سنوات شغلی
علی کریمی  - سیکل - 17 سال سنوات شغلی
حسن سارونه - سیکل - 20 سال سنوات شغلی