نام : ذبیح الله
نام خانوادگی : طیاری پور احمدی
تاریخ تولد : 1365
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری       
سنوات شغلی : 5 سال
سمت : مدیر مالی بیمارستان
نوع استخدام : رسمی
 

 

   شرح وظایف مدیر مالی   

تقسيم كار بين پرسنل بخش مالی و حسابداری و درآمد و صندوق بیمارستان   
كنترل دفاتر حسابداری مانند    دفاتر معين ، دفاتر درآمد ، دفاتر رسیدگی و اسناد ، دفاتر خرید کالا و دفاتر بودجه و اعتبارات
تشخيص و طبقه بندی اعتبارات ، نظارت در ثبت و نگهداری اعتبارات برابر موازين و مقررات مالی و اعتبارات مصوبه ، مقايسه های ارسالی و اعتبارات حواله شده از مركز و تامين اعتبار هزينه های جاری شهرستان  .
امضاء چك ها و انطباق ته چك با موجودی دفاتر بانكی و اسناد مثبته و برگه های محاسباتی  .
بررسی صورتحساب اموال شهرستان و مطابقت آنها با آئين نامه های اموال  .
اهتمام لازم در واريز حسابهای قطعی و تنظيم صحيح حساب به موقع و ارسال يك نسخه از صورت حساب ماهيانه به امور مالی استان  .
كنترل و امضاء ليست و اسناد هزينه ، محاسبه پرداختها و صدور و نگهداری برگه های محاسباتی با رعايت مقررات مالی
نظارت بر كار پرسنل    .
تهيه و تنظيم صورت ديون و تعهدات مربوط به مطالبات كاركنان  .
نظارت بر عملكرد واحد در آمد  .
انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .
اجرای دستورالعملها و قوانین مالی واصله در فعالیتهای جاری بیمارستان
نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک مالی و حسابداری
آموزش کارکنان جدیدالورود به قوانین جاری بیمارستان در بخش مالی و بهبود و ارتقاء دانش آنها
شرکت در جلسات استانی و شهرستانی مربوطه
شرکت در کلاسهای آموزشی عمومی و تخصصی بخش مالی
 
ليلا محمودی (دفتردار) - کارشناس حسابداری - رسمی
ثبت اسناد حسابداری
نوشتن دفتر بانك
گرفتن صورت مغايرت بانكی
پارتی و بايگانی اسناد ومدارك
نوشتن دفتر حواله
شرکت در کلاسهای آموزشی مربوطه
انجام ماموریتهای محوله   
 
مهناز جعفری ( رسيدگی و اعتبارات - حسابداری تعهدی ) - کارشناس حسابداری - قراردادی
پيگيری و اخذ اعتبارات
نوشتن دفاتر اعتبارات
نوشتن تخصيص و رسيدگی به اسناد حسابداری و ارسال آنها به سازمان
شرکت در کلاسهای آموزشی مربوطه
انجام ماموریتهای محوله   
 
  امین اموال بیمارستان و حسابداری تعهدی
   فریبرز امانی - دیپلم - سنوات شغلی 16 سال
 
   کارپردازان
موسی مهنی - دیپلم - سنوات شغلی 18 سال
نادر طیاری - دیپلم - سنوات شغلی 20 سال
   
 

نام : هادی
نام خانوادگی : ميرزاده
تاریخ تولد : 1364
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری          
سنوات شغلی : 5 سال
سمت : مسئول بخش حسابداری و درآمد
نوع استخدام : رسمی
 
    
شرح وظایف واحد حسابداری بیمارستان
تحویل پرونده های بیماران بستری و سرپایی از بخش های درمانی
چک کردن پرونده های بیماران بستری و رفع نواقص آن
محاسبه كارانه پزشكان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص
محاسبه ریالی پرونده بیماران
ثبت پرونده های بستری در دفتر ثبت مربوطه
تفکیک پرونده های دریافتی طبق ضوابط بخش حسابداری
ارسال کامل پرونده بیماران پس از انجام عملیات حسابداری   به واحد آمار و مدارک پزشکی طبق شماره پرونده .   
محاسبه پرونده بیماران تصادفی و ارسال رونوشت اسناد به معاونت درمان
ثبت کلیه پروندها (بستری بیمه ای ، تصادفی ، آزاد)
ممهور کردن پرونده ها به مهر بیمارستان و واحد حسابداری
نوشتن صورت ریز پرونده ها و تراز گرفتن آنها در دفتر عملکرد
محاسبه کارانه پزشکان و پرسنل
تفکیک تمام پرونده ها
انجام ماموریتهای اداری محوله
شرکت در کمیته های بیمارستانی ذیربط
شرکت در کلاسهای آموزشی موجود
بایگانی کلیه اسناد در واحد بایگانی حسابداری
 
پرسنل واحد حسابداری بیمارستان
موسی علیمحمدی - دیپلم  سنوات شغلی 6 سال - قراردادی - دانشجوی حسابداری (مقطع کارشناسی)
فاطمه میرزاده - رسمی - سنوات شغلی 1 سال  - دیپلم    
 


نام : سجاد
نام خانوادگی : دهقانی  
تاریخ تولد : 1361
مدرک تحصیلی : کارشناس
رشته تحصیلی : آمار و مدارک پزشکی
سنوات شغلی : 10 سال   
 سمت : مسئول اسناد پزشکی و مسئول صندوق بیمارستان
 

   شرح وظایف واحد اسناد پزشکی بیمارستان

   تکمیل اسناد بیمه ای جهت ارسال به سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد
   پیچیدن اسناد بیمه ای   
   اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و كلیه نسخ بیمه ای پاراكلینیكی
تفكیك پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه
تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به كارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید
رفع اشكالات كه از طرف كارشناس اعلام شده است
تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراكلینكی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر
دریافت لیست كسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشكلات مربوطه
دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری  و سرپایی و پاراكلینكی  و اعمال آن با همكاری واحد IT در سیستم HIS
 
سوابق اجرایی
مسئول بخش پذیرش و واحد صندوق بیمارستان - 1386
مسئول واحد صندوق بیمارستان - 1387
مسئول واحد درآمد بیمارستان - شهریور 1389
 
سوابق اجرایی
 
پرسنل واحد درآمد بیمارستان فاطمه زهرا (س) شهرستان حاجی آباد 
سهیلا سالاری - سنوات شغلی 11 سال - بهیار ( فوق دیپلم حسابداری )   


 
شرح وظایف واحد صندوق بیمارستان
دریافت وجه نقد از بیماران
تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری
محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه
جدا کردن رسید صندوق ها و ارسال یک نسخه به واحد درآمد بیمارستان 
 
پرسنل واحد صندوق بیمارستان 
هومن دهقانی - سنوات شغلی 13سال - دیپلم
   رفیعی- سنوات شغلی20 سال - سیکل
حسین هاشمی - سنوات شغلی 11 سال - سیکل 
صادق بهرامي- سنوات شغلی 3 سال - دیپلم