صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > آدرس و تلفن بیمارستان 

آدرس پستی : بلوار امیر کبیر - روبه روی اداره آموزش و پرورش شهرستان
تلفن (اپراتور خودکار ) : کد شهرستان  07635422167
تلفاکس : کد شهرستان (076) 35425046

کد پستی 10رقمی : 83417-79391
آدرس وب سایت :   www.fzhh.hums.ac.ir
آدرس پست الکترونیکی:     fzhh.hums@chmail.ir