صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > تعرفه ویزیت پزشکان 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان هرمزگان

بیمارستان فاطمه الزهرا(س)حاجی آباد

تعرفه ویزیت پزشکان-ویزیت سرپایی-هزینه اقامت هتلینگ درسال1395

 

الف) ویزیت پزشکان وکارشناسان پروانه داردربخش سرپایی دولتی:

1-ویزیت پزشکان ودندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار                                                    ( 106000)ریال 

2-ویزیت پزشکان ودندانپزشکان متخصص و MD-PHD                                                        (132000)ریال

3-ویزیت پزشکان فوق تخصص وفلوشیپ ومتخصص روانپزشکی                                            (160000)ریال

4-ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی                                                                                (190000)ریال

5-کارشناس ارشدپروانه دار                                                                                                        (90000)ریال

6- کارشناس پروانه دار                                                                                                               (73500)ریال

ب)سهم پرداختی سازمانهای بیمه گربرای ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی وپزشکان درمانی وکارکنان غیرپزشک دارای دکترای تخصص هیئت علمی وغیرهیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دوبرابربه شرح زیرمیباشد.

ویزیت

سهم

مبلغ

متخصص وmd-phd

سهم سازمان

184800

سهم بیمه شده

39600

جمع کل

224400

فوق تخصص-فلوشیپ-متخصص روانپزشکی

سهم سازمان

224000

سهم بیمه شده

48000

جمع کل

272000

فوق تخصص روانپزشکی

سهم سازمان

266000

سهم بیمه شده

57000

جمع کل

323000

 

هزینه اقامت هتلینگ دربیمارستانهای بخش دولتی درسال1395به شرح زیرمیباشد.

نوع تخت

یک تختی

دو تختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزادسالم

نوزاد بیمار

سطح2

تخت بیمار

سوختگی

تخت بیمار

روانی

تخت بیمار

Post ccu

تخت بخش

ccu

تخت بخشICU جنرالPED

ICU

وRICUوNICU

تخت بخش

BICU

یک

2.664

1.998

1.332

300

666

932

4.702

1.332

2.434

3.090

6.180

6.797

دو

2.131

1.598

1.066

240

533

746

3.762

1.066

1.939

2.472

4.944

5.438

سه

1.598

1.199

799

180

400

559

2.821

799

1.454

1.854

3.708

4.078

چهار

1.066

799

533

120

266

373

1.881

533

970

1.236

2.472

2.719

 

(ارقام به صورت هزارریال میباشند)