صفحه اصلی > ریاست > مدیر داخلی 

معرفی مدیر داخلی بیمارستان  

 
 
نام :مسعود
نام خانوادگی : میرزاده
تاریخ تولد : 1368
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : پرستاری
سنوات شغلی : 8 سال
سمت : مدیر داخلی بیمارستان

 

 

 
شرح وظایف          

  كسب خط مشی و برنامه كلی و دستورالعملهای اجرائی از رئيس بيمارستان

  نظارت به كار كاركنان و واحدهای تحت سرپرستی ، تنظيم برنامه و تقسيم كار و ايجاد هماهنگی بين فعاليت آنان

  انجام بررسيهای لازم در زمينه عمليات و فعاليت های امور مالي بيمارستان مربوطه

  نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات بمنظور حصول اطمينان
  از صحت اجرای برنامه های تنظيمی پيش بينی شده

  تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استاندارهای بيمارستانی

  انجام نظارت و رسيدگي های لازم به امور اداری ، تغذيه ، تأسيسات ، انبار و ساير واحدهای غير پزشكی بيمارستان مربوطه