آدرس :

استان هرمزگان، شهرستان حاجی آباد، بلوار امیرکبیر، بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

 تلفن : 

07635421576

07635421578

07635421578

07635422167

07635422168

لیست اخبار صفحه :1