مسئول واحد: سرکار خانم فاطمه رشیدی

 

شرح وظایف:

برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف اداری

اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

شرکت در جلسات و کمیته های مختلف و ارائه نظرات مشورتی

نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

انجام امورات مختلف منجمله: ارزشیابی و تشکیلات بیمارستانی

دبیر کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

انجام نظرسنجی از بیماران و تجزیه و تحلیل نظرات دریافتی به مسئولین ذیربط

هماهنگی و تشکیل کمیته های بیمارستانی با حضور مسئولین مربوطه

هماهنگی و همکاری با کلیه واحدهای زیر مجموعه جهت تسهیل در انجام امورات اداری محوله

تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی پرسنل

نظارت بر امورات مربوط به واحدکارگزینی و دبیرخانه

نظارت و کنترل ورود و خروج کارکنان

نظارت بر ماموریتهای اداری کارکنان و مرخصی های آنان

نظارت بر اجرای صحیح طرح تکریم ارباب رجوع