مسئول واحد: جناب آقای ذبیح الله طیاری

 

شرح وظایف واحد امور مالی :

  نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر اساس قوانین و ضوابط جاری کشور.

  تهیه گزارش های لازم جهت تصمیم گیری مدیریت بیمارستان.

   ارسال مدارک برای بیمه ها و پیگیری کلیه امور بیمه ای بیماران بستری و سرپایی و درمانگاهی و نظارت بر وصول درآمدهای بیمارستان.

  پرداخت کلیه هزینه ها و تطبیق با قوانین و مقررات جاری کشور .

  کنترل و رسیدگی برکلیه پیش پرداختها با رعایت دستورالعمل مربوطه و مراقبت بر واریز بموقع آنها.

  پیگیری مطالبات مالی پرسنلی. 

   تهیه و تنظیم فرم های محاسباتی و مالی کلیه بخش های بیمارستان.

لیست اخبار صفحه :1