بخش مراقبت های ویژه ( (ICU

 

سال تاسیس: 1399

 

رئیس بخش: دکتر معصومه رحیمیان            متخصص بیهوشی

 

سرپرستار بخش: افسانه میرزاده      کارشناس پرستاری

 

تعداد پرسنل : یک کارشناس بیهوشی، هفت پرستار، سه نفر خدمات که با خدمات بخش داخلی و جراحی مشترک است

 

مکان استقرار: در مرکز بیمارستان قرار داد که از جنوب به بخش رادیولوژی و از شرق و شمال به راهرو اصلی بخش اورژانس و اتاق عمل راه دارد

 

شماره تلفن داخلی بخش: 3260

 

ماموریت بخش

  ارتقاء سلامت بیماران

       افزایش رضایتمندی بیماران

 

امکانات و تجهیزات بخش: 

یک سالن اصلی و یک اتاق ایزوله 

لیست اخبار صفحه :1