مسئول واحد : سرکار خانم زینب صادقی

 

شرح وظایف :

رسیدگی و پایش شاخصهای بخش های بالینی و غیر بالینی

ارایه گزارش نتیجه پایش ها در کمیته پایش وسنجش و تیم مدیریت اجرایی

 شناسایی و نظارت بر انجام فرایندهای اصلی بیمارستان

نظارت وعضویت در تمام کمیته های بیمارستان

نظارت وعضویت در تیم ایمنی بیمارستان

پیشنهاد وانجام اقدامان اصلاحی  در سطح بیمارستان

نظارت بر اجرایی شدن  حد اکثری سنجه های اعتبار بخشی در بیمارستان