بیمه های تحت پوشش بیمارستان فاطمه الزهرا (س) حاجی آباد :

 

بیمارستان فاطمه الزهرا(س) با کلیه بیمه ها طرف قرارداد می باشد

 

لیست اخبار صفحه :1