مسئول واحد : جناب آقای محمد سلمانی

 

سرویس های قابل ارائه در این واحد:

- نظارت بر انجام امور فنی مربوط به نگهداری ساختمان ها و تاسیسات آب ، برق ، آسانسور و سیستم های برودتی و حرارتی

- نظارت بر انجام کارهای ساختمانی شامل عملیات سفت کاری ، عایق کاری ، کف پوش کاری فلزی ، چوبی

- انجام تعمیرات جزیی در بیمارستان مانند تزئینات پرده و شیشه بری و کارهای متفرقه ساختمانی و ....

- نظارت بر سیستم برق اضطراری

- نظارت بر امور تاسیسات سیستم تاسیسات اکسیژن مرکزی ، سیستم بخار آب و...

- انجام بازبینی و اصلاحات فصلی

 

 شرح وظایف مسئول تاسیسات :

- بررسی وراهبری کارهای تاسیسات ساختمان 

- کارشناسی کلیه کارهای فنی موجود درساختمان

- راهبری شرکت تاسیسات نگهداری تاسیسات ساختمان

- مشارکت درطرحهای تاسیساتی وطراحی کلی آنان جهت ساختمان

- درخواست خرید اقلام درخواستی فنی به یگانهای دیگر ساختمان

- ارائه مشورت در خصوص امور فنی به مدیریت ساختمان

- رابط امور فنی مابین مدیریت ساختمان  و مدیریت فنی دانشگاه

- ایجاد هماهنگی های لازم مابین پرسنل ساختمان  و شرکت تاسیساتی

- دادن آموزشهای فنی به پرسنل شرکت وکارآموزان

- ارائه دادن راهکارهای مفیددربهینه سازی مصرف درساختمان مرکزی

- ایجاد هماهنگی بین مدیریت ساختمان  و پیمانکارهای تاسیساتی

- مدیریت لازم درمورد مصرف اقلام خریداری شده تاسیساتی

- ارائه لوازم مورد نیاز تاسیساتی به شرکت نگهدارنده تاسیسات ساختمان

لیست اخبار صفحه :1