مسئول واحد: جناب آقای عبدالرضا عباسپور

 

فعالیت های واحد تجهیزات پزشکی در 3 حوزه نگهداشت، تعمیرات و خرید تجهیزات پزشکی خلاصه می شود:

 نگهداشت تجهیزات پزشکی:

 نگهداری و اپراتوری تجهیزات توسط کاربر دستگاه انجام می‌گیرد. در صورت مشاهده اشکال به واحد تجهیزات پزشکی اطلاع داده می‌شود. نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه‌های پزشکی به صورت سالانه انجام می‌گیرد و کلیه مراحل نظارت، پیگیری و بررسی مجدد روند نگهداشت و کالیبراسیون دستگاهها توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می‌گردد.

خرید تجهیزات پزشکی:

 شامل خریدهای کوچک، متوسط و بزرگ است که تقسیم‌بندی و میزان ریالی آن توسط وزارت دارائی تعیین و توسط امور مالی دانشگاه به بیمارستان ابلاغ می‌گردد. تصمیم‌گیری در مورد خرید تجهیزات توسط کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی بیمارستان صورت گرفته و کلیه مراحل اجرایی خریداری توسط این واحد انجام می‌شود.

 تعمیرات تجهیزات پزشکی:

 در صورت بروز اشکال در تجهیزات، توسط کاربر به واحد تجهیزات پزشکی گزارش کتبی داده می‌شود. پس از بررسی  اولیه، در صورت قابلیت انجام و عدم نیاز به قطعات خاص، تعمیر در داخل بیمارستان انجام و دستگاه تحویل بخش می‌شود. در غیر اینصورت دستگاه به منظور توسط کارپرداز به خارج از بیمارستان انتقال داده می‌شود.

 
لیست اخبار صفحه :1