مسئول واحد : سرکار خانم سمیه صادق پور

 

شرح وظایف :

1- تحویل پرونده: تحویل پرونده و بررسی آن به لحاظ کامل بودن مدارک و پیوست ها

2- کنترل پرونده قبل از ترخیص: محاسبه پرونده توسط کاربران

3- تسویه حساب:‌ صدور فیش پرداختی و برگ خروج

4- کنترل پرونده بعد از ترخیص: بررسی و بازبینی مجدد پرونده جهت کاهش خطا

 

 

لیست اخبار صفحه :1