مسئول واحد: سرکار خانم فاطمه رشیدی

 

شرح وظایف:

اجرای دستورات مسئول امور اداری و مسئول کارگزینی

دریافت نامه ها و پرونده های وارده و ارجاع آنها به متصدیان مربوطه

ثبت خلاصه مشخصات نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکاتور

تفکیک و ارجاع نامه های وارده به واحدهای اقدام کننده و سایر ادارات

تایپ و تکثیر نامه های اداری و ممهور نمودن و ارسال به موقع آنها

پاسخگویی به همکاران و راهنمایی مراجعین به بیمارستان

بایگانی پرونده ها و نامه ها و اوراق اداری