مسئول واحد : سرکار خانم سمیه صادق پور

 

واحد اسناد حسابداری درآمد، مسئولیت گردآوری اسناد، ثبت و تنظیم اطلاعات مربوط به سازمان های بیمه را بر عهده دارد. حال زمان آن رسیده که هر آنچه را که بیمارستان در جهت سلامت و بهبود بیمار، هزینه کرده است ودر نهایت هزینه واقعی خدمات با ارسال اسناد به سازمان های بیمه گر درخواست گردد.

 

شرح وظایف :

1- تفکیک اسناد بیمه و تدوین سند برابر با اصل پرونده جهت ارسال به واحدهای بیمه گر

2- چک نهایی جهت کاهش هر چه بیشتر کسورات

3- ارسال پرونده ها به همراه اسناد به کارشناسان بیمه

4- تحویل اسناد و لیست گیری و ارسال به سازمان های بیمه