ریاست محترم بیمارستان : 

 

سرکار خانم دکتر فاطمه اسدی

 

پزشک عمومی