رادیولوژی

 

سال تاسیس: 1385

 

مسئول بخش: مریم صادقی          کارشناس رادیولوژی

 

تعداد پرسنل :8 نفر

 

مکان استقرار: در مرکز بیمارستان و روبروی آزمایشگاه

 

شماره تلفن داخلی بخش: 3248

 

ماموریت بخش

پذیرش بیماران سرپایی با سیستم HIS و تایید گرافی بیماران بخش ها از HIS

انجام گرافی از بیماران سرپایی

انجام گرافی از بیماران بخش اورژانس 

انجام گرافی از بیماران بخش بستری و CCU

انجام گرافی پرتابل از بیمارانی که وضعیت اورژانسی داشته و قادر به مراجعه به بخش نمی باشند

انجام CTاسکن از بیماران سر پایی

انجام CTاسکن از بیماران بخش بستری –CCU و......

 

امکانات و تجهیزات بخش:

اتاق پذیرش اتاق گرافی تاریکخانه اتاق کنترل سیستم HIS دستگاه ثابت دستگاه پرتابل کپسول اکسیژن و مانومتر ترالی اورژانس دستگاه چاپ زیرنویس نگاتوسکوپ دستگاه اصلی CT اسکن