مسئول واحد : جناب آقای سجاد دهقانی

 

شرح وظایف :

-دریافت وجوه نقدی از بیماران سرپایی وبستری ازطریق سیستم 1

-ترخیص بیماران سرپایی(اورژانس) در شیفت عصر وشب

-دریافت ودیعه بصورت الحساب از بیماران بستری دربخش وبیماران تصادفی و اورژانس

-تحویل وجوه نقدی به مسئول واحد در پایان شیفت کاری جهت واریز به حساب غیرقابل برداشت

-تهیه گزارش های کارکرد توسط سیستم

-نوشتن فیش واریزی باتوجه به گزارشهای صندوق