مسئول واحد : سرکار خانم مهدیه درویش اولادی

 

شرح وظایف واحد فناوری اطلاعات :

 تحلیل و بررسی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز سازمان
 تحلیل در راستای زیر ساختها و سرویسهای شبکه
 بررسی و به کار گیری روشها و راه کارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی
 پشتیبانی و مدیریت شبکه های LAN و WAN
 نظارت و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
 نظارت بر اجرای شبکه LAN و WAN ستاد و ایستگاهها
 نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز
 نظارت بر قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

لیست اخبار صفحه :1