محور پنجم : دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

 

5-1

هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.

5-2

بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.

5-3

خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.