مسئول واحد: سرکار خانم سیما زاده محمد

مددکاری حرفه‌ای، مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدف تعریف می‌شود که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه‌ای متشکل از تدابیر و روانشناسی مشاوره و فعالیتهای حرفه‌ای است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می‌شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و قشرها جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی آنها را فراهم آورد.

 

شرح وظایف :

 هماهنگی با پذیرش وپزشکان در ارتباط با معرفی بیماران سرپائی با توجه به مشکل درمانی واجتماعی وتشخیص نوع بیماری آنها  

 

  تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل ومشکلات اجتماعی ، اقتصادی ،خانوادگی، روانی ودرمانی بیماران با مراجعه روزانه به بخشهای بیمارستان و تماس با پزشک وبیمار وسایر کادر درمانی ومذاکره با بیماران

 

 تماس با موسسات درمانی ، بهداشتی ، آموزشی واجتماعی در رابطه با مشکلات بیماران بستری وسرپائی ( مخصوصاً صعب العلاج ) ( هلال احمر- کمیته امداد – بیمه دانا – مخصوصاً بازنشستگان)

 

 بررسی وضعیت مالی بیماران وحل مشکل پرداخت هزینه های درمانی در موقع ترخیص، تخفیف به آنها و پر کردن فرم مدد برگ و لیست کردن فرمها در آخر هرماه

 

 تماس با سایر واحدهای درمانی جهت هماهنگی درنقل وانتقال بیمارانیکه به درمان خاص نیاز دارند.

 

ارائه گزارش واطلاعات به مقامات مسئول بیمارستان ویامراکز بهداشتی ودرمانی وکسب اطلاعات موردنیازبمنظورحل مشکلات بیماران

 

 شناسائی واستفاده از منابع اجتماعی ، رفاهی خصوصاً نهادهای مختلف برای کمک به حل مشکل بیماران