مدیریت محترم بیمارستان:

 

جناب آقای مسعود میرزاده

 

کارشناس پرستاری (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

شرح وظایف

-کسب خط مشی وبرنامه کلی ودستورالعمل اجرایی از ریاست بیمارستان

-نظارت برکار کارکنان و واحدهای تحت سرپرستی وایجادهماهنگی بین آنها

-انجام بررسی های لازم درزمینه عملیات وفعالیتهای امورمالی بیمارستان

-نظارت برچگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان ازصحت اجرای برنامه های تنظیمی پیش بینی شده

-انجام نظارت ورسیدگی های لازم به اموراداری –مالی-تاسیسات-انبار وسایرواحدهای غیرپزشکی بیمارستان

-تطبیق وهماهنگی اموربیمارستان باتوجه به استانداردهای بیمارستانی