مدیر مالی بیمارستان:

 

جناب آقای ذبیح الله طیاری