معرفی واحد آموزش سلامت بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

 

تعریف آموزش سلامت به بیمار:


آموزش سلامت به  بیمار ،فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.

در حقیقت فرآیندی است هدفمند ، سیستماتیک ، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری و تغییر رفتار اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی  و نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او را در مراقبت از خود افزایش داده و فعالیت هایی را انجام می دهد که به سطح سلامت و رفاه وی می افزاید و از بروز عوارض بالقوه پیشگیری می کند.آموزش به  بیمار  ترکیب برنامه‌ریزی شده است از فعالیت‌های آموزشی به منظور کمک به افرادی که هم اکنون درحال تجربه کردن یک بیماری هستند یا اینکه دارای تجربه قبلی از یک بیماری می‌باشند، تا بتوانند به‌گونه‌ای در رفتار خود تغییر دهند تا منجر بهبودی آنها گردد .

 

 

تعریف واحد آموزش سلامت:

 ‏
واحد آموزش به بیماردر بیمارستان  به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجورا در قبل از بستری، حین بستری و پس از ترخیص  فراهم مینماید. این ‏مرکز  یکی از زیر مجموعه های  بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می نماید.

 آموزش به بیمار مسئولیت سنگینی است که باید آن را مورد توجه قرار دهند.

امروزه آموزش مددجو ازمهمترین نقشهای اعضاء تیم بهداشتی و درمانی بوده ودرحقیقت یکی از اجزای ضروری مراقبتهای پرستاری است؛ که ارتقا و بازگرداندن سلامتی و سازگاری بیمار یا اثرات بیماری را تسهیل می کند . اعضاء تیم بهداشتی و درمانی نقش ارزنده ای در آموزش به بیماران دارند؛ این بخش، جزء مهمی از وظایف مستقل آنان محسوب میشود.

برای مدیریت هد فمند آموزش ها برای بیماران  وهمراهان کارگروه داخل بخشی وکارگروه بیمارستانی هر سه ماه تشکیل می شود.

 

هربخش رابط آموزش مختص خود دارد و آموزش ها نیز توسط پرستار مسئول به بیمار داده میشود.

 

    اهداف کلی :

·         ارتقاء سطح سواد سلامت بیماران و خانواده های آنان و توانمندسازی بیماران و خانواده و مراجعین به بیمارستان، به خود مراقبتی و پیشگیری از شیوع و انتشار بیماری از بیمار به سایر              اعضاء خانواده و جامعه در بیماری های واگیردار مانند کووید19، ایدز،وبا و ...

·         ارتقا سطح علمی و توانمند سازی کارکنان پرستاری و مامائی جهت ارائه خدمات آموزشی ،مشاوره ای موثر به مددجویان و همراهان

   اهداف اختصاصی :

·         افزایش دانش،نگرش و مهارت بیمار و خانواده در زمینه اجرای برنامه خودمراقبتی

·         تهیه ساختار هماهنگ جهت کلیه بخش های درمانی جهت آموزش به بیمار/مددجو و خانواده و سایر گیرندگان خدمت.

·         اجرای فرایند آموزش و مشاوره به بیمار/مددجو و توانمند سازی کارکنان نیروی پرستاری و مامائی به شکل هماهنگ و سازماندهی شده کنترل و نظارت بر نحوه اجرای خدمات آموزشی  اثربخش به بیماران/خانواده/مددجو در کلیه بخش ها.

·         استفاده بهینه از فضاهای درمانی و مشاوره ای در ارتقاء سطح سواد سلامت مراجعین و بیماران

·         کاهش موارد بستری مجدد بیماران بدون برنامه ریزی قبلی طی یک ماه پس از ترخیص(بیمارانی که با برنامه ریزی قبلی برای ادامه سیر درمان مراجعه می نمایند و نیز بیماران  روانپزشکی،شیمی درمانی و دیالیز شامل این تعریف نمی شوند.)

·         کاهش هزینه های بستری

·         بهبود شیوه ی زندگی و کیفیت زندگی

·         ارتقاء رضایت بیمار خانواده از خدمات درمانی

·         افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان

 

    گروه هدف در واحد آموزش به بیمار:

 

       بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان

       بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ها

 

     محور های اصلی آموزش:

       آموزش عمومی در کلینیک های سرپایی

       آموزش زمان پذیرش

       آموختن حین بستری

       آموزش زمان ترخیص

       آموزش پس از ترخیص

 

توصیه های مهم برای دستیابی به آموزش اثر بخش ویادگیری/تغییر رفتاربیماران

 

* آموزشها درموقعیت مناسب وبااختصاص زمان کافی به بیمار ارائه شود

* هرگونه موانع ارتباطی محیطی یا شخصی بیمار (درد ، ترس، ازدحام.....) قبل از آموزش کنترل وحذف شود

* شیوه ها وتدابیر آموزشی متناسب با هربیمار/همراه طراحی واجرا شود

* از جملات گویا ، شفاف ،قابل فهم ومتناسب هر مخاطب استفاده شود

* هرگز از واژهای تخصصی در آموزش بیمار استفاده نشود

* از ابزار شیوایی بیان وشیرینی کلام که گاهی باچاشنی طنز محترمانه می تواند درتقویت ارتباط بابیمار کمک کند

* از مهارتهای برقراری ارتباط موثرمانند ایجاد همدلی ، مثبت گرایی، امیدبخشی وحمایت درحین ارائه محتوای آموزش استفاده شود

* قبل از ترک بالین از فراگیری دانشی ومهارتی ونگرشی بیمار اطمینان حاصل شود ودرصورت نیاز جمع بندی نهایی آموزش برای بیمار مجددا تکرار شود

 

انواع فعالیت‌ها در آموزش سلامت وکلینیک سلامت

  * برنامه‌ریزی  و اجرای آموزش در سطوح مختلف شامل مراقبت از بیماران، آموزش به بیمار و همراه،آموزشهای شیردهی در دوران بارداری وپس از زایمان ،آموزش بیماری های دیابت بارداری ،  فشارخون بارداری، ویار بارداری، غربالگری سرطان پستان وسرویکس ، یلئسگی،  آموزش های پیشگیری ، روش های خود مدیریتی و خود مراقبتی

  *  تهیه مطالب و رسانه های آموزشی مانند کتاب، جزوات، پمفلت و پوستر‌های مختلف

  *  سازمان دهی  و برگزاری آموزش های گروهی: کنفرانس‌ها، جلسات آموزشی و غیره …

  * برنامه ریزی و اجرای آموزش در بیماران دیابتی و فشارخون در کلینیک دیابت و کلینیک فشارخون

  * برگزاری آموزش های گروهی در سالن اجتماعات درمانگاه با توجه به مناسبت های تقویم سلامت

  *  گسترش و توانمندسازی نیروهای فعال در آموزش با  سازمان دهی و حمایت برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت برای نیروهای شاغل.

 

اطلاعات مربوط به سوپروایزر آموزش سلامت:

نام ونام خانوادگی: الهام سلجوقی

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

اطلاعات تماس: 07635421576 داخلی 2