نمایندگان:

نماینده بیمه سلامت: بهاره رشیدی

نماینده بیمه تامین اجتماعی: فاطمه عسکری

 

شرح وظایف: