مسئول واحد: سرکارخانم وحیده کاشانی

 

شرح وظایف:

صدور احکام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه، تغییر عنوان ماموریت و مرخصی

پیگیری و پس خوراند طرح تکریم ارباب رجوع و تمدید ضوابط مستخدمین پیمانی

تهیه خلاصه پرونده و صورت برداری از اوراق برابر مقررات

رسیدگی به پیشنهاد ها و تقاضا های کارکنان برابر مقررات

صدور احکام بازنشستگی و تعیین حقوق بازنشستگی و سایر همکاران

انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان

اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

پیگیری و تحویل بن سبدکالا از استان و نظارت بر توزیع در بین واحد های تحت پوشش

شرکت در جلسات مختلف آموزشی و تصمیم گیری

پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرا