مسئول واحد: سرکار خانم سمیه دهقانی

معرفی مدارک پزشکی

مدارک پزشکی مهمترین ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات و آنالیز مراقبتهای بهداشتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشت ی بیمار،بیماریها، مخاطرات بهداشتی، تشخیصها، آزمایشات، معاینات، روشهای درمانی، پیگیری و امثالهم می باشد و در عصر فناوری اطلاعات و اطلاع رسان ی به عنوان مهمترین و واقعیترین منبع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات پزشکی است وبه عنوان ابزار ارزیابی اقدامات درمانی، کنترل فعالیت پزشکان و پیراپزشکان، کمک به عوامل فرآیند درمان جهت افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها و برای احقاق حقوق بیمار، پزشک، پیرا پزشک و بیمارستان در محافل قضایی و حقوقی از آن به عنوان سند رسمی استفاده می گردد..

 

اهدافی که مدارک پزشکی تأمین می کند عبارتند از:

1- اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار .

2- ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند.

3-جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار.

4- اساس مطالعه، بررسی و ارزشیابی.

5-جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار، بیمارستان و کارکنان مسئول.

6-جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی.

7-آموزش و پژوهش.

 

 

اهمیت مدارک پزشکی:

بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمات به بیماران، پزشکان، مدیران بیمارستانها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی وبهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخش های بیمارستانی بشمار می آید:

- ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران.

- داشتن آمار عملیات تشخیصی و بالینی انجام شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها.

- گردآوری اطلاعات علمی از پرونده ها و گزارش پزشکی آنها.

- پاسخگویی به مکاتبات قانونی بمنظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام.

- کمک به امر تصمیم گیری مدیریتی در توسعه امکانات و تجهیزات بخش ها و ... با استفاده از آمار بیمار.

 
لیست اخبار صفحه :1